top of page

Omgangsvormen en gedrag

Almonte is een basketbalvereniging met veel leden.
Allereerst alle spelers, zowel competitief als recreatief, daarnaast trainers, coaches, bestuursleden en alle anderen die vrijwillig taken verrichten.
Met zoveel mensen moet er natuurlijk wel e.e.a. geregeld zijn.


Daarvoor heeft Almonte als basis 2 reglementen: de statuten en het huishoudelijk reglement.
In de statuten staan de grondregels van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement beslaat de rechten en plichten van de leden.


Maar…. als vereniging willen we meer.

In deze tijd leest en hoort men vaak over ongewenst gedrag: pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie. Al deze gedragingen horen niet binnen onze vereniging thuis. Hieronder volgt een kleine uitleg.


Pesten

Waarschijnlijk herkent iedereen dit wel vanuit zijn of haar schooltijd. Een grapje over het uiterlijk maar geen idee hoe dit voelt bij degene over wie deze grap gemaakt wordt. Ook binnen een team, of  als collega’s onderling wordt er weleens iets gezegd of gedaan wat als zeer vervelend wordt ervaren.

Blijf hier niet mee zitten, spreek je teamleden of je collega’s hierop aan. Let op je eigen gedrag en behandel iedereen zoals je zelfs behandeld zou willen worden.


Agressie en geweld

Agressief gedrag is helaas niet zo moeilijk te herkennen.  Er zijn al irritaties aan vooraf gegaan en uiteindelijk loopt het zo hoog op dat er gescholden, geschreeuwd of zelfs handtastelijkheden plaatsvinden. Uiteraard accepteren wij binnen de vereniging dit gedrag niet.  Spreek je uit om dit te voorkomen.


Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is ongewenst gedag op seksueel gebied. Voorbeelden hiervan zijn ; handtastelijkheden,  en seksueel getinte opmerkingen. Belangrijk hierbij is dat degene die het aangaat mede bepaald of het seksuele intimidatie is. Wat dus voor de één als prettig wordt ervaren, bijvoorbeeld een arm om de schouder, kan voor de ander zeer vervelend zijn.

Ook hierbij geld :spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Schakel zo nodig het bestuur of een vertrouwenspersoon in.


Discriminatie

Binnen onze vereniging vinden wij het vanzelfsprekend dat er niemand gediscrimineerd wordt op grond van ras, geloof, leeftijd of seksuele voorkeur.

Spreek mensen erop aan als je dit constateert of meld dit bij het bestuur.


Wat kun je zelf bijdragen aan een veilig en fijn sportklimaat binnen Almonte?

Een mooi gezegde hierbij is: ”Wat U niet wil dat U geschied, doe dat ook een ander niet”. Kijk dus eerst naar je eigen gedrag. Let in de omgang met andere op signalen of die ander jouw gedrag/opmerking wel kan waarderen. Mocht dit niet het geval zijn, zeg er dan iets van en blijf er niet mee zitten. Kom je er zelf niet uit kun je altijd iemand vragen je te helpen. Vind je het lastig om met een teamlid, trainer, coach of bestuurslid te praten dan kun je een vertrouwenscontactpersoon aanspreken.


Wat doet de vereniging?

Alle leden van Almonte zijn lid van de NBB en vallen daarmee onder het reglement seksuele intimidatie van de NBB. Daarin is opgenomen dat we voor  seksuele intimidatie zijn aangesloten bij het instituut sportrechtspraak (ISR) en in hun regelement zijn de gedragsregels  voor begeleiders in de sport opgenomen. Alle trainers, coaches en bestuursleden dienen op de hoogte te zijn van de gedragsregels voor begeleiders in de sport  en ze te tekenen.

Bovendien vallen alle leden van Almonte omdat ze lid zijn van de NBB automatisch onder het tuchtrecht van de NBB.


Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vanaf heden dient ieder bestuurslid, iedere trainer en coach in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag. Iedere 3 jaar dient deze vernieuwd te worden.

Voor het aanvragen van deze VOG kunt U contact opnemen met ledenadministratie@almonte.nl


Almonte heeft ook een vertrouwenscontactpersoon.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon  binnen de vereniging is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten, dus niet alleen leden maar ook toeschouwers kunnen hier terecht.

Maar ook met  opmerkingen en vragen over ongewenst gedrag kun je bij een VCP terecht.

De VCP zal een luisterend oor bieden en daar waar mogelijk helpen of je de weg wijzen naar andere instanties. Alles wat er met de VCP besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk en acties zullen altijd in overleg met de hulpvrager ondernomen worden.

Binnen onze vereniging hebben we een eigen VCP welke bereikbaar is via onderstaand mailadres:

Sanja Giesen - sanja.giesen@almonte.nl
Joost Haspels - joost.haspels@almonte.nl


vertrouwenspersoon@almonte.nlWil je liever een gesprek met een onbekende dan kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de VCP van de NBB:

https://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/veilig-sportklimaat/ongewenst-gedrag/vcp-nbb

Of via het vertrouwenspunt sport van de NOC/NSF:

https://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/veilig-sportklimaat/ongewenst-gedrag/vertrouwenspunt-sport-nocnsf

Al met al veel informatie over omgangsvormen en gedrag en wat we als vereniging hiermee doen.

Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat we de goede sfeer en het familiegevoel wat er bij Almonte heerst behouden door op een respectvolle wijze met elkaar, maar ook met de andere verenigingen, toeschouwers en officials om te gaan.

Zo blijven we een vereniging waar het goed thuiskomen is!

bottom of page